RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Een woonvisie is maatwerk!

1-10-2016

Door: Arian Boersma

Elke gemeente is anders, daarom is ook elke woonvisie anders. Welke verschillen komen we tegen?

Voor de hand liggen de verschillen op de woningmarkt, zoals groei/krimp, mate van vergrijzing, specifieke doelgroepen en de inhoudelijke accenten die daaruit voortvloeien. Is er voldoende kennis voorhanden voor een gemeenschappelijk gesprek over de woonopgaven? Is aanvullend woningmarktonderzoek gewenst?

Door groei of krimp, de afgebakende woningmarktregio’s en de Ladder voor duurzame verstedelijking komt regionale afstemming meer centraal te staan. Zijn er regionale keuzes of afspraken die vragen om een lokale vertaling?

Soms heeft de gemeente behoefte aan een geheel nieuwe visie, soms ligt de nadruk op het actualiseren van een bestaande woonvisie of op het integreren en aanvullen van woonbeleid op onderdelen. Dit heeft invloed op de intensiteit waarmee gemeenteraad, stakeholders en ambtenaren betrokken moeten worden. Hoeveel inbreng en discussie is er nodig?

Er zijn verschillen in cultuur en wijze van samenwerken. In hoeverre willen bewoners meedenken en krijgen ze daarvoor de ruimte? Is er vertrouwen tussen partijen?

Dat alles betekent voor ons: luisteren naar de behoeftes en wensen, doorvragen, onze kennis en ervaring inbrengen. Zo komen we samen met een gemeente tot de juiste aanpak en kunnen wij het juiste RIGO-team inzetten om te komen tot een visie op maat, die zowel politiek als maatschappelijk draagvlak krijgt.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief