RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Regionale verschillen op de woningmarkt

24-11-2016

Door: Johan van Iersel Marlies van der Vlugt

In april 2016 kwam het nieuwe Woononderzoek Nederland (WoON) beschikbaar. De eerste lokale en regionale woningmarktonderzoeken zijn inmiddels afgerond en laten veel verschillen zien, tussen stad en platteland, tussen gemeenten en tussen regio’s.

Naast het verschijnen van het nieuwe WoON zijn corporaties en gemeenten bezig zich nieuwe werkwijzen eigen te maken als gevolg van de nieuwe Woningwet. Voor veel gemeenten en corporaties was dit (mede) aanleiding om RIGO opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een actueel woningmarktonderzoek.

Ook de Brabantse gemeenten en corporaties wisten RIGO veelvuldig te vinden. De afgelopen maanden verrichtten we onderzoek in Tilburg, Breda, de regio Roosendaal, de Peelregio en de regio Bergen op Zoom. Naast lokale verschillen, valt met name het verschil tussen de situatie in Brabant en de landelijke situatie op.

In de landelijke pers wordt vaak gesproken over een tekort aan sociale huurwoningen. Ook in Brabant is sprake van een gezonde vraag naar sociale huurwoningen. Aan de andere kant geldt dat steeds minder mensen voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Op de Brabantse woningmarkt is van een groot tekort dan ook geen sprake. Wel verdient de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor kwetsbare groepen aandacht, evenals de prijsstelling.

In de nabije toekomst wordt in veel gemeenten een beperkte toename van de behoefte aan sociale huurwoningen verwacht. De mogelijkheden om deze toename in de bestaande voorraad op te vangen zijn door de afgenomen scheefheid beperkt en uitbreiding van de voorraad lijkt op bepaalde plekken wenselijk. Op de wat langere termijn geldt echter dat door het overlijden van de vooroorlogse generatie (die sterk vertegenwoordigd is in de sociale huursector) er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen. De markt zal daardoor gaan ontspannen, waardoor op de langere termijn de behoefte aan sociale huurwoningen zelfs kan gaan afnemen.

Duidelijk is dat hetgeen in de landelijke media wordt gesteld over de woningmarkt, niet automatisch opgaat voor elke regio en gemeente. Lokaal onderzoek is en blijft voor de lokale beleidsvorming noodzakelijk. 

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief