RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Actueel en integraal woonbeleid voor Steenwijkerland

1-2-2017

Door: Paul van Grieken Ilse Giesbers

Meer over: Woonvisies

De nieuwe Woningwet, nieuwe regionale afspraken en een verouderd woonbeleid waren voor de gemeente Steenwijkerland reden om RIGO te vragen voor ondersteuning bij de actualisatie van hun woonvisie.

De gemeente Steenwijkerland realiseert zich dat de toekomst er niet meer één van omvangrijke bevolkingsgroei is. In de woonvisie kiest de gemeente daarom scherp voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Vanuit haar taak als woonregisseur ontwikkelt de gemeente niet langer nieuwe bouwprogramma’s, maar stuurt zij aan op transformatie van bestaande bebouwing of gebieden. Daarmee kan tegelijk een impuls worden gegeven aan de woonbehoeften van de toekomst en ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld aan zorg en welzijn. Want ook de transities in zorg en welzijn leiden tot een nieuw perspectief op wonen.

Een uitgebreid proces met belanghouders, met een prominente rol voor bewoners zelf, liet zien dat binnen de gemeente verschillen zijn. Die verschillen maken dat lokaal maatwerk nodig is, maar ook dat de dorpsgemeenschappen zelf initiatieven kunnen nemen. Meer dan voorheen wil de gemeente dit lokaal initiatief ondersteunen en gaat daarvoor gebiedsgericht werken.

Om een werkzame visie te verwoorden, paste RIGO zijn redeneerlijn voor visieontwikkeling toe. Die omvat een kritische ondersteuning bij de beantwoording van de vragen: ‘wat zien we?’ (de analyse), ‘wat willen we bereiken?’ (de ambitie) en ‘wat gaan we daarvoor doen?’ (de aanpak). Daarmee is een helder en integraal woonbeleid tot stand gekomen waarmee de gemeente Steenwijkerland weer jaren vooruit kan.

In februari 2017 staat de woonvisie geagendeerd voor de gemeenteraad.

Meer weten over de redeneerlijn voor visieontwikkeling, voor woonvisies, omgevingsvisies of gebiedsvisies? Neem vrijblijvend contact op met Paul van Grieken. Ook voor onafhankelijke procesbegeleiding of advies.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief