RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Versnellen en vertragen: over de woningbouw als mammoettanker

29-1-2017

Door: Hans van der Reijden Jan Scheele - Goedhart Eva Broxterman

Downloads: Eindrapport

Tijdens de crisis kwamen meerdere gemeenten in de problemen door een overaanbod aan bouwplannen. Veel gemeenten hebben daarom de afgelopen jaren de plancapaciteit teruggebracht. Nu de vraag op de woningmarkt in een deel van het land weer aantrekt – en hard ook, in sommige regio’s – blijkt het lastig te zijn om de productie weer te versnellen.

In de Zuidelijke Randstad moeten in het komende decennium ongeveer 150.000 woningen worden gebouwd. In lijn met het ruimtelijk beleid en met de vraag naar stedelijk wonen moet dat vooral binnen de contouren van de bestaande bebouwing plaatsvinden. In het gesprek tussen gemeenten, provincie en Rijk kwam aan de orde dat gezien de beperkte binnenstedelijke plancapaciteit de bouwproductie op die locaties over twee jaar stil zou vallen. Dat was aanleiding voor een door RIGO uitgevoerde inventarisatie van woningproductie en bouwplannen in deze regio’s.

Uit de inventarisatie blijkt dat een groot deel van de productie in de afgelopen jaren al op binnenstedelijke locaties in de Zuidelijke Randstad heeft plaatsgevonden. Vooral in stedelijke vernieuwingsgebieden en op kleinschalige inbreidingslocaties zijn veel woningen toegevoegd. Voor de komende jaren is daar veel minder ruimte beschikbaar, mogelijk ook omdat de corporaties minder aandacht hebben voor nieuwbouw.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het knelpunt niet het gebrek aan binnenstedelijke bouwlocaties is, maar dat bestaande nieuwbouwplannen (harde plancapaciteit) niet snel genoeg ten uitvoer worden gebracht. In de afgelopen crisisjaren hebben gemeenten veel plannen vertraagd, soms daartoe genoodzaakt door provincie of Rijk, soms vanwege financiële knelpunten. Nu de vraag naar woningen weer aantrekt, kunnen die plannen niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden. Voor de Zuidelijke Randstad ligt de oplossing dan ook niet bij aanwijzen van nieuwe uitleglocaties – voor de korte termijn zou dat geen soelaas bieden en op de lange termijn is het onnodig – maar bij het versnellen van de uitvoer van bestaande binnenstedelijke plannen. De uitdaging ligt bij het waarborgen van een continue bouwstroom in lijn met de demografische behoefteprognoses.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief