RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Aandachtswijken op eigen kracht?

7-3-2017

Door: Miriam Dorigo Kees Leidelmeijer

Rigo heeft voor Platform 31 onderzoek uitgevoerd naar de staat van kwetsbare wijken. 

Met behulp van de Leefbaarometer heeft Rigo onderzocht hoe de actuele leefbaarheid is in kwetsbare wijken, en hoe die zich sinds 2002 heeft ontwikkeld. Rigo heeft de wijken ingedeeld in 4 groepen, gebaseerd op de huidige stand van zaken in de wijken en de ontwikkeling van leefbaarheid.

De wijken in de clusters Succes! en Gestaag herstel zijn er sinds 2008 op leefbaarheidsvlak op vooruit gegaan, alhoewel de wijken in het cluster Gestaag herstel nog altijd een zwakke leefbaarheid hebben. De wijken in het cluster Terugval gaan sinds 2012 duidelijk op achteruit. De wijken in het cluster Vroegsignalering hebben een goede, maar beneden gemiddelde leefbaarheid, en deze stagneert of daalt. De wijken in de clusters Gestaag herstel en Terugval zijn wanneer we naar het inwonertal kijken wel groter. Dat wil zeggen dat de meeste mensen wonen in een wijk met een zwakke, matige of slechte en teruglopende leefbaarheid. Een beperkt deel van de onderzochte populatie woont in een wijk waar het goed gaat. 

De ontwikkelingen zijn niet toe te wijzen aan één factor. Het is verleidelijk te concluderen dat een deel van die gunstige ontwikkeling in de periode 2008-2012 aan het wijkenbeleid kan worden toegeschreven. Dit onderzoek kan die conclusie ondersteunen noch weerleggen, ook al zijn er zowel in het onderliggend als in ander onderzoek tekenen zichtbaar die op een positieve relatie duiden. Feit is daarnaast dat voor bijna de helft van de bewoners van de (voormalige) aandachtswijken de verbetering inmiddels verleden tijd is. 

Onze studie vormt, aangevuld met een kwalitatieve analyse van 12 wijken in de G32 gemeentes (door Platform31), de basis voor een gecombineerde rapportage gemaakt door Platform 31. De drie publicaties kunnen worden gedownload via de website van Platform31. Lees ook de berichtgeving in onder andere het Algemeen Dagblad.

Meer nieuws

Eerdere nieuwsbrief