RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Gebiedstyperingen

Meer weten: Hans van der Reijden Kees Leidelmeijer


Mensen hebben – als zij willen verhuizen – niet alleen voorkeuren voor woningen, maar ook voor locaties. Sommigen zoeken een stedelijke omgeving, anderen juist het platteland en weer anderen vinden een nieuwbouwwijk een aantrekkelijk alternatief. Maar, sommige typen woongebieden zijn juist kwetsbaar omdat maar weinig mensen er een voorkeur voor hebben. Als er dan iets te kiezen is, ontstaan in dat soort gebieden als eerste de problemen, bijvoorbeeld doordat er een concentratie van kansarme huishoudens ontstaat of leegstand.

Om de voorkeuren in relatie tot het aanbod in beeld te brengen, helpt het om op het niveau van typen gebieden scherper te stellen hoe de verhouding tussen vraag en aanbod eruit ziet. Dat kan met de gebiedstyperingen die RIGO heeft ontwikkeld. Deze typologie maakt onderscheid tussen fysieke en sociale karakteristieken van gebieden.

De fysieke typering is primair gebaseerd op bouwperiodes en woningtypen. Die kunnen ‘los’ worden weergegeven en gebruikt voor berekeningen. Voor een samengestelde typering wordt aanvullend gebruik gemaakt van de gemiddelde woninggrootte in een gebied en de ligging. Er wordt in deze typering ook onderscheid gemaakt tussen historische kernen en het landelijke gebied. Verder speelt het woningtype een belangrijke rol: er is verschil tussen gebieden waarin de laagbouw het beeld bepaalt en gebieden waarin de gestapelde bouwvormen domineren. Grote woningen, zoals vrijstaande woningen of bijzonder ruime appartementen, geven een bijzondere status aan een gebied. Binnen de stad hebben de in verschillende perioden vernieuwde gebieden – stadsvernieuwing, stedelijke vernieuwing, herstructurering – elk hun eigen typerende karakter. Daarnaast zijn gebieden ook op hun sociale karakteristieken te typeren. Het gaat dan om verschillen in inkomen, opleidingsniveau, leeftijd etc.


 

Meer over: Datasets