RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Effectverkenning nieuwbouw

Meer weten: Johan van Iersel Ilse Giesbers Marlies van der Vlugt

Downloads: Verhuisketenmodel


Met een effectverkenning (ver-)nieuwbouw geven we een beeld van de gevolgen van een bepaald nieuwbouw- of herstructureringsprogramma, voor de dynamiek op de markt en voor de veranderingen in bevolkingssamenstelling.

Onze verhuisketenanalyse geeft inzicht in de woningen die door nieuwbouw vrij komen in de bestaande voorraad. Brengt het beoogde nieuwbouwprogramma de gewenste doorstroming op gang? Welke effect heeft het voor de kansen van bijvoorbeeld alleenstaanden? We kijken naar alle schakels in de verhuisketen en preciseren het naar marktsegment. We schatten eveneens hoeveel van het aanbod (zowel nieuwbouw als vrijkomend in de bestaande voorraad) ten goede komt aan doorstromers, starters dan wel vestigers van buiten de gemeente. Dit laat zien welk bouwprogramma het beste past bij ambities ten aanzien van kansen voor specifieke groepen woonconsumenten.

Met een effectverkenning kunnen we ook een beeld schetsen van de verwachte bevolkingssamenstelling als gevolg van een bepaald nieuwbouw- of herstructureringsprogramma. Desgewenst kunnen we een verhuisketenmodel op maat inrichten voor eigen gebruik. Een voorbeeld daarvan is te vinden onder ‘bestanden'.