RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Bouwkostenraming

Meer weten: Jan Scheele - Goedhart


Wat zijn de bouwkosten van een woningbouwproject? Hoe verhouden die zich tot de kwaliteit van de woningen? Wat is de residuele grondwaarde voor dit project? Vragen waar elke gemeente mee te maken krijgt bij nieuwe woningbouwlocaties. Niet alleen om een goede prijs/kwaliteitverhouding te waarborgen, maar ook om de grondwaarde te berekenen of een aanneemsom te toetsen.

Met de Ramingsmethodiek Bouwkosten (RBK) schatten we de bouw- en bijkomende kosten van nieuwbouwwoningen. Dat kan al in een vroeg stadium op basis van een beperkt aantal gegevens. We gebruiken dit in ontwerpfasen, maar ook om de kosten van gerealiseerde projecten te toetsen. Het model is eveneens geschikt voor raming van de residuele grondwaarde of voor toetsing van bouwkosten voor aanvraag van een bouwvergunning. Het model is door RIGO ontwikkeld en wordt behalve door onszelf ook door verschillende gemeenten en corporaties gebruikt. Jaarlijks toetsen we het gebruiksgemak en updaten we het kostenbestand.

Voor investeringsbeslissingen zijn niet alleen bouw- maar ook de exploitatiekosten doorslaggevend. In aanvulling op de raming van de bouwkosten schetsen we het verloop van de verwachte opbrengsten en kosten gedurende de exploitatietermijn.

Ook heeft RIGO een grondexploitatiemodel ontwikkeld, voor zowel nieuwbouw- als herstructureringslocaties. Het model kan voor locaties voor woningbouw, kantoren en bedrijven grondexploitatieresultaten doorrekenen en onderling vergelijken.