RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Gebiedsexploitatie

Meer weten: Jan Scheele - Goedhart


RIGO ondersteunt partijen bij het maken van afspraken over kostenverdeling bij nieuwbouw of herstructurering. Bij dit laatste maken we gebruik van de benaderingswijze als geschetst in het ‘Afsprakenkader kostenverdeling bij herstructurering’ dat we samen met DHV in opdracht van het Ministerie van VROM hebben opgesteld.

RIGO’s wijkrekenmodel (WyX) geeft inzicht in de kosten, opbrengsten en risico’s van nieuwbouw en herstructurering.

De input (woningen, woonmilieu, kostenelementen) wordt vertaald naar een integrale gebiedsexploitatie. Op basis van die gebiedsexploitatie wordt een voorstel geformuleerd hoe de last te verdelen over de samenwerkingspartners. WyX geeft zowel inzicht in de gevolgen voor het geheel (de virtuele gebiedsexploitant) als voor elk van de partners. Ook kunnen gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd (kosten, opbrengsten, rente) met de consequenties voor de verschillende exploitaties.

Het WyX-model wordt ingezet voorafgaand aan concrete planvorming en tijdens het stedenbouwkundige werk. Op deze manier kunnen in verschillende planstadia weloverwogen keuzen worden gemaakt en kan worden voorkomen dat herstructurering of nieuwbouw blijft steken door onduidelijke financiële plaatjes. WyX wordt ook ingezet om lokaal bestaande afspraken te evalueren en een advies te geven over eventuele herinrichting van die afspraken.