RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningmarktonderzoek

Meer weten: Marlies van der Vlugt Geert van der Wilt Ilse Giesbers Johan van Iersel


Goed inzicht in de woningmarkt is een belangrijke basis voor het maken van woonbeleid (gemeenten) of voorraadbeleid (corporaties).

In de kern gaat het om inzicht in de woningbehoefte. Nu en in de toekomst, kwantitatief en kwalitatief. We kunnen inzoomen op kernen en wijken en houden rekening met regionale ontwikkelingen. In de aanpak staan de wensen van de inwoners nu en in de toekomst centraal. We kunnen een eigen enquête uitzetten of gebruik maken van het WoON (Woon Onderzoek Nederland). We verrijken dit met informatie uit andere bronnen, zoals gegevens over de woonruimteverdeling of uit de Leefbaarometer.

Bijzonder in de aanpak die wij hanteren is de gedegen toekomstverkenning. Met demografische prognose en een prognose van de inkomensontwikkeling ontstaat een beeld van de toekomstige huishoudens en hun financiële situatie. Dit geeft bijvoorbeeld inzicht in de omvang en samenstelling van de doelgroep van beleid (lage inkomens). Hoe groot is die groep nu en straks? Wat voor typen huishoudens treffen we daar in aan? Wat voor woonwensen hebben deze huishoudens en wat betekent dit voor het gewenste woonaanbod? 

De RIGO-aanpak kenmerkt zich door een rapportage die verder gaat dan constateren. Een voorbeeld: we volstaan niet met een conclusie dat in de toekomst de vraag naar ruimere eengezinskoopwoningen toeneemt. We zoeken ook naar verklarende factoren en verbanden. In dit voorbeeld zou dat een groei van het aantal gevorderde huishoudens (pakweg 40-60 jaar met een goed inkomen) kunnen zijn.

We zoomen in op de verschillende groepen woonconsumenten en thema’s zoals zorg, leefbaarheid, prijsontwikkeling, slaagkansen enzovoort. Accenten in het onderzoek worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.

 

Meer over: Bevolkingsprognoses Effectverkenning nieuwbouw Klantgroepen