RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Bevolkingsprognoses

Meer weten: Johan van Iersel André Buys Marlies van der Vlugt


Zicht op de ontwikkeling van de bevolking is een onmisbare bouwsteen in beleidstrajecten. Hoe ontwikkelt de bevolking in onze gemeente of werkgebied zich, hoe ziet de huishoudensamenstelling er over 15 of 20 jaar uit? Is de piek van vergrijzing al achter de rug of krijgen we die nog voor onze kiezen?

Een bevolkingsprognose is een van de ingrediënten voor het bepalen van bijvoorbeeld de nieuwbouw- en transformatieopgave of de toekomstige behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen. Moeten we woningen voor jongeren bouwen of juist luxe woningen voor gevorderde gezinnen? Hoeveel kinderdagverblijven hebben we in de toekomst nodig?

We maken regelmatig gebruik van bestaande prognoses bij een klant. We maken helder wat er achter steekt en vertalen de uitkomsten desgewenst naar een kleiner schaalniveau (kern of wijk). Maar vaker maken we zelf een prognose. De RIGO prognosemethode kenmerkt zich door transparantie: de aannamen zijn eenduidig en zichtbaar. We hebben per gemeente drie scenario’s al bij voorbaat in huis. Voor de liefhebber: migratie nul, migratiesaldo nul en migratietrend. Afhankelijk van de vraag zoomen we in op deelgebieden en/of brengen we de ontwikkelingen bij een alternatief scenario in beeld.

We geven de toekomst weer in personen en huishoudens, uitgesplitst naar samenstelling en leeftijd. Voor de toekomstige woningbehoefte in kwalitatieve termen is het nodig om ook naar de inkomensontwikkeling te kijken. De omvang van de portemonnee is immers sterk bepalend voor de mogelijkheden op de woningmarkt. Omdat koopkrachtontwikkelingen lastig te voorspellen zijn, hanteren we twee of drie scenario’s. Op die manier wordt duidelijk binnen welke bandbreedte we moeten denken en waar de grootste verschuivingen optreden bij een meer of minder florissante economische situatie.