RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Grondbeleid

Meer weten: Jan Scheele - Goedhart


Grondbeleid is een belangrijk instrument in het realiseren van ruimtelijke plannen voor wonen, werken, infrastructuur, voorzieningen, groen, water en natuur. Het afgelopen decennium is veel geïnvesteerd in het transparanter maken van het grondbeleid. Transparantie begint met het formuleren van kaders voor het grondbeleid. Maar het grondbeleid is pas werkelijk transparant als ook de onderliggende processen en bedrijfsvoering daarop zijn afgestemd. 

Bij het formuleren of verbeteren van transparant grondbeleid kan RIGO gemeenten ondersteunen. Een nadere scan van het presteren van het grondbedrijf en het voldoen aan vereisten van transparantie vanuit regelgeving kan daartoe worden verzorgd. De transparantieladder en een normenkader (BBV) en referentiegemeenten zijn daarbij hulpmiddelen. We kunnen verder ondersteunen bij het definiëren en implementeren van grondbeleid, inhoudelijk en procesmatig, zoals:
 
  • nota grondbeleid
  • grondprijsbeleid en erfpacht
  • meerjarenprognoses
  • grondexploitatie en grondexploitatieverkenningen
  • schatting van vastgoedprijzen, bouwkosten en residuele grondwaarde
  • programmering van gebiedsontwikkelingplanoptimalisatie en planvereenvoudiging
  • implementatie van de grondexploitatiewet
Daarnaast is ondersteuning mogelijk bij evaluatie van het grondbeleid en grote bouwprojecten. We beseffen dat grondbeleid niet op zichzelf staat. De relatie met andere beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening en wonen heeft onze bijzondere aandacht. Bij grondbeleid en gebiedsontwikkeling werkt RIGO voor gemeentelijke grondbedrijven en rekenkamers, corporaties, projectontwikkelaars, beleggers, provincies en de rijksoverheid.