RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Voorraadtransformatie

Meer weten: André Buys Ilse Giesbers Johan van Iersel Marlies van der Vlugt


Wat moet er in het woonaanbod veranderen om tegemoet te komen aan de wensen van huidige en toekomstige woningzoekenden? Een vraag waar een gemeente voor staat bij het (her-)formuleren van een bouwprogramma of een corporatie bij het opstellen van portefeuillebeleid.

RIGO brengt in beeld wat de discrepanties zijn in het huidige aanbod en welke veranderingen nodig zijn om in te kunnen spelen op de toekomstige woningvraag. De bevolking van straks zal er namelijk anders uitzien, qua leeftijd en huishoudensamenstelling en qua koopkracht, en de daarbij behorende woonwensen.

We maken gebruik van demografische prognoses, van scenario’s rond de koopkrachtontwikkeling en van referenties ten aanzien van de woonsituatie van diverse klantgroepen. Deze referenties ontlenen we aan het Woon Onderzoek Nederland (WoON) of uit eigen enquêteonderzoek. De opgave wordt uitgedrukt in aantallen te transformeren (veranderen, toevoegen) woningen per marktsegment. Het gebruik van economische scenario’s geeft inzicht in de gevoeligheid van de opgave voor macro-economische omstandigheden.

We noemen deze techniek de projectiemethode, omdat we als het ware de bevolking van straks projecteren op de voorraad van nu. Zo ontstaat zicht op de veranderingen die nodig zijn om de toekomstige inwoners de gewenste woonkwaliteit te bieden. We merken dat die invalshoek nieuwe openingen biedt in het overleg tussen gemeenten, woningcorporaties en andere investeerders. RIGO zet deze methode dan ook veelvuldig in bij het opstellen van woon- of wijkvisies of strategisch voorraadbeleid.

 

Meer over: Woningmarktonderzoek Bevolkingsprognoses