RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Gebiedsgericht werken

Meer weten: Thierry Wever Esther Cozijnsen Paul van Grieken Wilma Bakker


Gebiedsgericht werken vraagt een specifiek proces en aanpak: nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe interventies en heeft soms onbekende effecten. RIGO kan ondersteunen in de analyse, effectverkenningen (vooraf en evaluerend) en uitwerking in plannen. Ook kijken we naar de uitvoerbaarheid: verankering binnen de eigen organisatie en bij derden.

Voor partijen op lokaal niveau en voor de rijksoverheid ontwikkelden we methoden om zicht te krijgen op de ontwikkeling van wijken en kernen. Een thermometer om te kunnen beoordelen of ingrijpen nodig is, een monitor om te zien of een wijk in de lift zit of dreigt af te glijden. We zijn selectief in indicatoren en bronnen: relevantie en zeggingskracht zijn kernwoorden.

Een plan voor wijk of kern vormt het integratiekader van informatie, meningen en plannen voor een bepaald gebied. Deze stellen we op in opdracht van gemeenten, woningcorporaties, een samenwerking tussen beiden of andere maatschappelijke partijen. De RIGO aanpak kenmerkt zich door een gedegen analyse als onderbouwing voor de keuzen die in het wijkplan worden neergelegd en door een interactief proces.

De analyse gaat in op wat er aan de hand is en wat de mogelijkheden zijn; nu en straks, in het gebied en vanuit de omgeving. We beschikken over analysemethoden die ons in staat stellen om snel een profiel van een wijk te maken en om kansen en bedreigingen van buitenaf te scannen. We kijken naar sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken. De analyse is het vertrekpunt voor het formuleren van de gewenste ontwikkelingsrichting voor de wijk. Dit streefbeeld is vervolgens het kader voor uitwerking van fysieke- (bouw) en sociale programma’s. Desgewenst schatten we de effecten van het (ver-)bouwprogramma op de bevolkingssamenstelling of ramen we de financiële consequenties daarvan.

Werken aan de toekomst van een wijk of kern betekent altijd samenwerken; tussen aanbieders en met de bewoners van een wijk. Dat begint al bij de analyse. We zorgen voor een goede communicatiestructuur om haalbaarheid en draagvlak te vergroten.