RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Participatie

Meer weten: Arian Boersma Paul van Grieken Thierry Wever Peter van Os


In een maatschappelijk beleidsveld zoals de woon- en leefsituatie van mensen denk en handel je nooit alleen. In de eerste plaats gaat het om de bewoners en gebruikers van een gebied; die kennen het gebied het beste en spelen een belangrijke rol in het functioneren van een gebied. Ook zijn er altijd veel spelers actief  die een steentje kunnen bijdragen en/of belang hebben elkaars handelen.

We zien dat gemeenten en corporaties aan al deze belanghouders (stakeholders) een steeds steviger positie toekennen. Interactieve beleidsprocessen zijn daar uitingen van. In de methode die RIGO hanteert bij beleidsprocessen zijn contacten met belanghouders stevig verankerd. 

RIGO kan ook afzonderlijk helpen bij het formuleren en uitvoeren van een belanghouderstrategie. Goed inzicht in de (potentiële) belanghouders, hun belangen en posities is daarvoor cruciaal. We kijken naar de omgeving vanuit de wetenschap dat de groep belanghouders per thema, gebied en moment in de tijd varieert. Het mag duidelijk zijn dat de groep belanghouders bij een wijkvisie (gedeeltelijk) een andere is dan die voor het opzetten van een woonwerkvoorziening voor jongeren. Om belanghoudersparticipatie leuk en effectief te houden, is het nodig deze diversiteit te onderkennen. Het lijkt een open deur, maar wordt o zo vaak vergeten. 

We denken mee over de invulling van de communicatie met de belanghouders. Ons uitgangspunt: vorm volgt functie. Dat vraagt om een aanpak op maat die past bij hetgeen de corporatie of de gemeente ermee wil bereiken. Vaak is op korte termijn resultaat te boeken. Soms duurt het langer en moet je achterover durven te leunen om initiatief te laten ontstaan. Wederkerigheid staat in onze aanpak centraal: de gesprekspartner is belanghouder van de corporatie resp. gemeente én vice versa!