RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Betaalbaarheid

Meer weten: Steven Kromhout Arian Boersma Johan van Iersel


Betaalbaarheid is en blijft een van de belangrijkste volkshuisvestelijke vraagstukken. Door gemeenten en woningcorporaties worden we veelvuldig gevraagd inzicht te geven in het betaalbaarheidvraagstuk en mee te denken over de aanpak daarvan.

Kern van onze bijdrage is het geven van inzicht, als basis voor investeringsbeslissingen of afspraken tussen bijvoorbeeld gemeente en corporaties. We geven inzicht in de groep lage inkomens: omvang, samenstelling, woonsituatie en woonwensen. Welk aanbod is nodig om in te kunnen spelen op omvang, wensen en mogelijkheden van deze groep? We kijken ook naar de toekomst. Daartoe hanteren we verschillende scenario’s van koopkrachtontwikkeling. Hoe de economie zich zal ontwikkelen weten we niet; de uitkomsten van de scenario’s geven weer wat de consequenties van een meer of mindere voorspoedige ontwikkeling zijn. Dit is van belang bij het bepalen van de gewenste bandbreedte in bijvoorbeeld de omvang van de betaalbare voorraad. Om daadwerkelijk iets over betaalbaarheid te zeggen, is inzicht nodig in de totale woonlasten (inclusief bijvoorbeeld energielasten) en hoe deze zich verhouden tot het inkomen. De woonquote. We hebben een woonlastenverkenner ontwikkeld die inzicht geeft en de woonquote van verschillende groepen huishoudens en mogelijke ontwikkelingen daarvan richting de toekomst weergeeft. Dit helpt bij het bepalen van de meest geëigende strategie om de betaalbaarheid te bevorderen.

 

Meer over: Energielasten Huurbeleid