RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonruimteverdeling

Meer weten: Steven Kromhout Geert van der Wilt Arian Boersma Eva Broxterman


Sociale huurwoningen vormen een schaars goed in Nederland. In de meeste gemeenten bestaan lange wachtlijsten. De wijze waarop de vrijkomende huurwoningen aan woningzoekenden worden toegewezen, is dan ook onderwerp van veel discussie. RIGO kan helpen deze discussie te onderbouwen.

In de discussie over woonruimteverdeling raakt de nuance soms verloren. RIGO kan helpen bij het uiteenrafelen van mythe en werkelijkheid door het leveren van een degelijke onderbouwing voor dergelijke discussies. Dat doen we door het overdragen van kennis over het functioneren van de woningmarkt en de rol die woonruimteverdeling daarin speelt. Bovendien introduceren we een begrippenkader, zodat iedereen over hetzelfde praat wanneer men het heeft over starters, doorstromers, slaagkansen en noem maar op. Daarmee creëren we de randvoorwaarden voor een onderbouwde besluitvorming.

De verantwoordelijkheid voor de woonruimteverdeling is door veel gemeenten gemandateerd aan de verhuurders. Daarbij is meestal afgesproken periodiek te evalueren om te controleren of het systeem goed werkt en om eventuele verbeterpunten te signaleren. RIGO kan daarbij als onafhankelijke partij ondersteuning bieden. Op basis van bestanden van de verhuurders brengt RIGO de ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van huurwoningen in beeld en welke gevolgen de verdeelregels hebben voor kansen en wachttijden van woningzoekenden. Desgewenst wordt ook de woningzoekenden zelf om hun mening gevraagd, via een enquête. Praktijkkennis van andere verdelingsystemen gebruiken we om tips te geven voor verbetering.

Naast algemene evaluaties kunt u ook bij RIGO terecht voor meer gerichte vragen over woonruimteverdeling. Bijvoorbeeld wanneer u wilt weten of jongeren wel voldoende aan bod komen binnen het verdelingsysteem. Maar ook minder voor de hand liggende effecten van woonruimteverdeling kunnen worden onderzocht, zoals de invloed op segregatie of op de doorstroming op de woningmarkt.


 

Meer over: Woonruimteverdeling opnieuw bekeken