RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Rekenkameronderzoek

Meer weten: Jan Scheele - Goedhart Thierry Wever


Lokale Rekenkamers of Rekenkamercommissies hebben als taak de kwaliteit en effectiviteit van het gevoerde beleid te toetsen. Daarmee ondersteunen zij de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad. Voor RIGO, met als missie bij te dragen aan de kwaliteit van besluitvorming, zijn dat interessante vraagstukken. Ze dwingen ons om, samen met de Rekenkamer(commissie), scherp te formuleren wat vanuit de optiek van een goed beleidsproces én vanuit het inhoudelijke onderwerp van studie, van de gemeentelijke prestaties mag worden verwacht.

Onze insteek daarbij is dat Rekenkameronderzoek altijd zin heeft ook in een wereld die in de te onderzoeken periode veranderd is of nog steeds verandert. Onderzoek is juist in die situaties van waarde. Wel heeft het consequenties voor de betekenis die je aan het onderzoek hecht. Terugkijken heeft vooral zin als je de resultaten gebruikt om te begrijpen en om leren, niet om af te rekenen (met de kennis van nu). Dat laatste komt de huidige- en toekomstige samenwerking van ambtelijke organisatie, college, gemeenteraad of derden niet ten goede en is bovendien slechts beperkt relevant in het streven naar de verbetering van het gemeentelijke beleid. 

Kortom: wij zien het ‘leren van’, om het anno nu (nog) beter te doen, als het belangrijkste uitgangspunt voor Rekenkameronderzoek. Dit maakt dan ook dat we steeds vaker aan een 'ex-post-studie' een 'ex-ante' of 'ex-durante' onderdeel toevoegen. Denk aan kennisuitwisselingsbijeenkomsten of besprekingen van de uitkomsten waarin we samen met de betrokkenen en de Rekenkamer(commissie) aanbevelingen formuleren en bespreken.  

De ervaring leert dat het simpelweg op een rij zetten van de geschiedenis, middels een beleidsreconstructie veel vragen van de gemeenteraad en Rekenkamer(commissie) kan wegnemen. Hier starten we dus mee. Om de kwaliteit van beleid en uitvoering uiteindelijk te beschrijven en te waarderen, hanteren we een normenkader; welke procesvereisten vloeien voort uit de beleidscyclus. Dit aangevuld met inhoudsspecifieke normen. 

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar we in opdracht van een rekenkamer de kwaliteit van toetsten zijn: samenwerking tussen gemeente en corporaties (prestatieafspraken), grondbeleid, onderwijshuisvesting en woningbouwbeleid.