RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Conjunct meten

Meer weten: Martin Damen


Conjunct meten is de favoriete en meest gebruikte methode in de marketing sector om uit te vinden hoe potentiële kopers afwegingen maken tussen concurrerende producten en leveranciers. Conjunct meten wordt gebruikt voor één centrale management vraag; waarom kiezen kopers voor een bepaald merk in plaats van een ander merk? Of het nu gaat om tandpasta, een auto, een kopieerautomaat of een wasmiddel. Het instrument is bijzonder geschikt als de keuze van kopers voor een bepaald product afhankelijk is van meerdere kenmerken van zo’n product, in geval van een auto bijvoorbeeld het model, de kleur, de standaard accessoires of de prijs. Met conjunct meten wordt achterhaald welke van die kenmerken een meer of minder belangrijke rol spelen bij een koper bij z’n productkeuze. Met deze informatie kan de conjunct analyse dus bijvoorbeeld zeer goed gebruikt worden door bedrijven voor productontwikkeling.

RIGO heeft het instrument conjunct analyse geïntegreerd in haar eigen beleidsvelden. Als het gaat om woonvoorkeuren hebben we een eigen model ontwikkeld, namelijk MultiVisi (voor nadere informatie daarover zie Multivisi in onze catalogus). Een andere toepassing van het instrument die RIGO heeft ontwikkeld is voor het bepalen van de bestaans- en verervingswaarde van bijvoorbeeld nationale landschappen en cultureel erfgoed in Nederland. RIGO wordt veel gevraagd om Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA’s) op te stellen van (integrale) gebiedsontwikkelingen in Nederland. In dergelijke gebiedsontwikkelingen ligt vaak het vraagstuk hoe om te gaan met bijvoorbeeld (nationaal) landschap en hoe deze door Nederlanders worden gewaardeerd. In een MKBA worden effecten van deze plannen zoveel mogelijk in euro’s uitgedrukt. Het probleem is echter dat aan een bepaald landschap of cultureel erfgoed geen prijskaartje hangt. Dankzij conjunct meten is het én mogelijk om inzicht te verkrijgen in de mening van Nederlanders hoe om te gaan met een landschap of cultureel erfgoed (bijvoorbeeld er wel of niet in investeren, wel of niet exploiteren, hoe te ontsluiten etc.) én hoeveel men overheeft voor dat landschap of erfgoed.

 

Meer over: MultiViSi MKBA