RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woningaanpassingen

Meer weten: Froukje van Rossum


Woningaanpassingen voor ouderen: opplussen nieuwe stijl

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en functioneren. Daarom is het nodig dat de woning geschikt is of wordt gemaakt voor degene die erin woont. Maatregelen in het kader van valpreventie bijvoorbeeld zorgen ervoor dat ouderen ook daadwerkelijk langer hun zelfstandigheid behouden.

Voor gemeenten en corporaties is het opplussen (beter geschikt maken) van woningen een belangrijk beleidsthema de komende jaren: het aantal ouderen neemt toe. Een aanzienlijk deel van deze ouderen wenst niet te verhuizen naar een gelijkvloerse woning of seniorenwoning, maar wil zo lang mogelijk in de huidige woning blijven wonen. Vanuit de Wmo wordt steeds meer de verantwoordelijkheid gelegd bij de burger zelf, waardoor wij spreken van opplussen nieuwe stijl. Aan gemeenten (en andere maatschappelijke organisaties zoals corporaties) de uitdaging om de burger in staat te stellen deze verantwoordelijkheid te nemen.

Vragen die hierbij spelen zijn:

 • Wat is het doel dat wij willen bereiken (voorlichting geven, realiseren woningaanpassingen)? Wanneer vinden we het project geslaagd?
 • Hoe kunnen we concrete resultaten bereiken?
 • Welke groepen ouderen zijn te onderscheiden? (b.v. naar leeftijd, naar type woning, huishoudensamenstelling, huurder/eigenaar bewoner, woongebied etc.)
 • Welke woningen zijn het meest geschikt om aan te passen?
 • Waar wonen de ouderen?
 • Urgentie: welke ouderen zouden het meest baat hebben bij (preventieve) woningaanpassingen?
 • Hoe kunnen we ouderen verleiden tot het aanpassen van hun woning?
 • Welke maatregelen zijn daarbij bevorderend?
 • Hoe bereiken we deze ouderen?
 • Welke boodschap willen wij uitzenden?
 • Onze gemeente vergoedt minder voorzieningen vanuit de Wmo vanwege bezuinigingen. Hoe kunnen wij als gemeente het opplussen stimuleren en faciliteren zonder subsidieregeling?
 • Hoe kunnen slimme combinaties met andere projecten worden gemaakt zonder bewoners te overvragen?
 • Hoe laat je gemeentelijke afdelingen beter samenwerken?

RIGO heeft ervaring met het gehele traject rondom de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van projecten van woningaanpassingen. Zo heeft in een gemeente bijna 24% van de 75-plussers de woning aan laten passen. Lessen uit dit project vindt u hier.

RIGO kan u ondersteunen bij het vinden van antwoorden op bovenstaande vragen. RIGO kan u verder helpen bij:    

 • Het onderzoeken en segmenteren van de doelgroep
 • Het maken van onderbouwde keuzes voor de inrichting van een project rond woningaanpassingen (doel, doelgroep, maatregelen, communicatie traject, projectleiding en evaluatie).
 • Het betrekken van maatschappelijke organisaties bij het project voor beleidsmatige afstemming en eventueel gezamenlijke uitvoering. RIGO heeft goede ervaringen met het inzetten van ambassadeurs vanuit maatschappelijke organisaties.
 • RIGO kan zorgdragen voor het totale projectleiderschap of voor onderdelen uit het beleidsmatige traject rond woningaanpassingen.
 • Tevens beschikt RIGO over contacten met andere relevante partners rond woningaanpassingen, waarmee we eerder hebben samengewerkt. Het gaat hierbij om organisaties die de woningaanpassingen kunnen uitvoeren en kunnen adviseren rondom te woningaanpassingen zelf en het opzetten van een interne administratie en werkstructuur binnen gemeente of corporatie.

Meer informatie over integrale projectleiding leest u in deze brochure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Froukje van Rossum, onderzoeker/adviseur. Froukje.van.rossum@rigo.nl, tel. 020 - 5221192