RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Woonservicegebieden

Meer weten: Froukje van Rossum

Downloads: Onderzoeksrapport Factsheet Interview Zorgvisie


Financiële beperkingen bij gemeenten en woningcorporaties, een sterke vergrijzing van onze bevolking en de extramuralisering van de langdurige zorg maken het noodzakelijk om te zoeken naar efficiënte en effectieve oplossingen voor ouderen en andere kwetsbare mensen in wijken, buurten en dorpen. De realisatie van ‘woonservicegebieden’ kan daarbij een belangrijke rol spelen, gericht op fysieke, sociale en persoonlijke interventies.

Wat zijn woonservicegebieden?

Woonservicegebieden worden door het Kenniscentrum Wonen-Zorg omschreven als een wijk in een stad of dorp waar kwetsbare mensen als ouderen en gehandicapten zo zelfstandig mogelijk wonen. Binnen zo'n wijk is sprake van wonen, welzijn en zorg op maat, variërend van aanpassingen aan de woning tot 24-uurszorg. Het is een gewoon woongebied waarin de zorg niet domineert. Er is sprake van integrale zorg- en dienstverlening, georganiseerd in multifunctionele wijkcentra. Er zijn levensloopgeschikte woningen en een woonomgeving met een goed voorzieningenniveau.

Woonservicegebieden kunnen verschillende functies vervullen, bijvoorbeeld:
  • Als instrument voor het plannen van woningen en/of voorzieningen in bestaande wijken
  • Als ontwerpinstrument bij nieuwbouw
  • Bij krimp/landelijke gebieden
  • Bij transformatie van zorginstellingen
  • Bij afspraken met provincies over realisering woonservicegebieden
  • Bij het verbeteren van het sociaal functioneren van wijken en de leefbaarheid.
Meer over het concept woonservicegebieden, klik hier.

Woonservicegebieden anno nu

In onze visie kennen woonservicegebieden een inhoudelijk en een procesmatig element. Inhoudelijk gaat het tegenwoordig over drie elementen:
  • Fysieke voorzieningen, gericht op de woningvoorraad en andere ‘gebouwelijke’ elementen en de leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid van de omgeving;
  • Sociale voorzieningen, gericht op een integraal aanbod van informatie, diensten, welzijn en zorg, waardoor bewoners een comfortabel, veilig gevoel krijgen in hun eigen leefomgeving. Er is zo mogelijk tot en met onplanbare 24-uurszorg beschikbaar waardoor instellingszorg voorkomen of uitgesteld kan worden;
  • voorzieningen gericht op zelf- en samenzorg: faciliteiten en impulsen die bewoners stimuleren om zo veel en zo lang mogelijk vanuit de eigen kracht, zelfstandig en/of samen met andere (wijk)bewoners de eigen ondersteuningsvraag te beantwoorden om de inzet van kostbare professionele zorg uit te stellen of te verminderen.
De vrijblijvendheid voorbij

Onderzoek en praktijk leren echter dat het niet eenvoudig is om effectieve woonservicegebieden te realiseren. Er zijn vaak veel partijen bij betrokken, mogelijkheden om investeringen in tijd en geld te plegen zijn vaak beperkt, fysieke ontwikkelingen vragen veel voorbereiding en woonservicegebieden betreffen voor velen ‘complexe materie’. Bovendien zijn mededingingsregels van toepassing en is er sprake van ‘schotten’ tussen bekostigingssystemen. Daardoor duurt het vaak lang voordat een woonservicegebied tot stand is gebracht en kunnen vraagtekens gesteld worden bij de effectiviteit ende verhouding tussen investeringen en opbrengsten. Anno nu willen partijen ‘de vrijblijvendheid voorbij’. Gemeenten en woningcorporaties zien de noodzaak van woonservicegebieden, maar willen duidelijkheid over aanpak en rendement. Daarnaast kunnen woonservicegebieden ingezet worden als instrument om de leefbaarheid te bevorderen. Hier kunnen RIGO en Hugo van den Beld goede diensten bewijzen. Op basis van ervaringen in de afgelopen tien jaar hebben RIGO en Hugo van den Beld de expertise in huis om voortvarend en renderend woonservicegebieden met u te realiseren.

Samenwerking RIGO en Hugo van den Beld

RIGO Research en Advies is een strategische samenwerking aangegaan met zelfstandig adviseur en projectmanager Hugo van den Beld. Samen bestrijken we een zeer compleet scala aan onderzoek- en adviesdiensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. We hebben expertise ontwikkeld bij de toepassing van specifieke instrumenten rond onder andere gebiedselectie, behoefte-onderzoek, effectmeting, woningmarktonderzoek, partnersearch en het proces van samenwerking.

 

Meer over: