RIGO Research en Advies BV - De bewoonde omgeving

Hans van der Reijden

CV

Partner
Hans.vander.Reijden@rigo.nl
020 5221151

Hans van der Reijden werkt sinds 1997 bij RIGO als senior onderzoeker / adviseur; veelal in de rol van projectleider. De meeste projecten bevinden zich op het terrein van verstedelijkingsprocessen en woningmarktontwikkelingen op macroniveau. Hij voelt zicht het meeste thuis op het terrein van ruimtelijke ordening, woonbeleid en leefbaarheid.

Hans heeft veel ervaring opgebouwd met evaluatiestudies,toekomstverkenningen en de vertaling van onderzoeksresultaten in beleidsadvies. Hans werkt in opdracht van provincies (en IPO), ministeries (vooral BZK en I&M), gemeenten en landelijke belangenorganisaties. Hij werkt daarbij soms samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en andere onderzoeks- en ingenieursbureaus.

Belangrijke thema's waar hij zich mee bezig heeft gehouden zijn onder meer de evaluatie van het VINEX-verstedelijkingsbeleid, duurzaam bouwen, intensief ruimtegebruik, de voortgang van de woningbouw in Nederland en binnenstedelijk bouwen. Soms zijner onderzoeken die indirect met verstedelijking te maken hebben zoals de evaluatie van de Wet op de Archeologische Monumenten Zorg in opdracht van met toenmalige ministerie van OC&W of onderzoek voor de taskforce Luchtkwaliteit van toen het Ministerie van VROM.

Het afgelopen jaar deed hij onder andere onderzoek in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking en onderzoek naar de doorwerking van het woonbeleid van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bij provincies en hoe gemeenten,corporaties en bouwondernemers hier mee omgaan.

Publicaties (59)