Gepubliceerd op:

De eerste RIGO-publicatie betrof een onderzoek over de waardering van woningen in de Dapperbuurt. Het waren de jaren van de stadsvernieuwing en het onderzoek werd verricht in het kader van mogelijke sanering in de buurt.

Kritische conclusies

De RIGO-onderzoekers zochten naar een geschikte manier om de kwaliteit van de woningen in de buurt te beoordelen. Over de manier waarop de gemeente tot dusver binnenstedelijke buurten in Amsterdam had gewaardeerd, waren de onderzoekers kritisch: “Individuele behoeften, leefwijzen, maatstaven en eisen … worden in principe negatief of helemaal niet gewaardeerd. Dit systeem kan derhalve niet bijdragen tot het verkrijgen van objectieve informatie over de kwaliteiten van de oude woningvoorraad.” Het rapport concludeert dan ook dat “de beslissing om de Dapperbuurt te reconstrueren op basis van deze gegevens niet voldoende is gefundeerd. … Als onder deze omstandigheden de keuze valt op reconstructie, kan de vraag gesteld worden of wel alle argumenten of factoren die bij de besluitvorming een rol kunnen hebben gespeeld, in de desbetreffende publikaties concreet zijn geformuleerd.”

Stukjes DNA

In het rapport doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen, waaronder de volgende twee. Eén: breng met een geschikte methode de feiten over de bouw- en woningtechnische kwaliteit op tafel. Twee: kijk integraal naar de sociale, demografische, economische en ruimtelijke gevolgen die stadsvernieuwing op een buurt en de omgeving hebben, voordat je er ingrijpt.

Deze twee invalshoeken – ga uit van de feiten en bezie vraagstukken in hun context – vatten mooi samen hoe wij de afgelopen 50 jaar onze onderzoeken en adviezen hebben ingestoken. De Dapperbuurt: een bijdrage tot de meningsvorming bevat zo bij wijze van spreken al het DNA van het RIGO van nu.

De Wagenaarstraat, toen (1972) en nu.