Gepubliceerd op:

In veel woningen komt vocht en schimmel voor, ook in corporatiewoningen. In 2018 is de regering in een motie (motie Beckerman c.s. 35.000 VII, nr. 53) verzocht om een integrale, landelijke aanpak, gericht op het voorkomen en verhelpen van schimmel- en vochtproblemen in corporatiewoningen. Op 31 mei 2019 heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe deze landelijke aanpak eruitziet. In de brief is aangegeven dat Aedes, VNG/GGD, Vastgoed Belang en de Woonbond het belang onderschrijven dat lokale partijen – gemeente, verhuurders, huurdersorganisaties – vocht en schimmel hoog op de agenda plaatsen in woonvisies en prestatieafspraken. Via de brief zijn alle lokale partijen opgeroepen om concrete afspraken te maken.

Het ministerie van BZK heeft RIGO gevraagd om te analyseren in hoeverre er in de prestatieovereenkomsten over 2020 vaker afspraken worden gemaakt over de aanpak van vocht en schimmel in woningen dan in de prestatieovereenkomsten over 2019. Daarnaast analyseren we wat de aard en de inhoud is van de eventueel gemaakte afspraken. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2020 bekend gemaakt.