Gepubliceerd op:

Jan van der Schaar had op persoonlijke titel zitting in de commissie. Het kabinet bekijkt welke rol de adviezen van de commissie Hoekstra over het toezicht op de woningcorporaties kunnen spelen bij de aangekondigde wijzigingen van de Woningwet. Dat schrijft minister Blok bij het eindverslag van de commissie dat hij op 14 januari 2013 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De commissie-Hoekstra werd vorig jaar ingesteld naar aanleiding van de problemen bij woningcorporatie Vestia. De opdracht was met aanbevelingen te komen over de vormgeving van het toezicht op woningcorporaties in het licht van de financiële risico’s die woningcorporaties kunnen lopen. De commissie bestond naast oud-staatsraad Rein Jan Hoekstra uit de hoogleraren Lex Hoogduin en Jan van der Schaar (geassocieerd partner van RIGO). In haar eindverslag schrijft de commissie dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet dat nu bij de Eerste Kamer ligt, al bijdraagt aan de verbetering van het toezicht op woningcorporaties.

De commissie stelt verder aanvullende maatregelen voor die zowel het in- als externe toezicht versterken. Zo pleit de commissie-Hoekstra voor een grotere betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij het strategisch beleid van het corporatiebestuur. Verder adviseert de commissie om bij het ministerie een aparte inspectie te beleggen. De financieel toezichthouder CFV en het waarborgfonds WSW moeten beter samenwerken. Een nieuw op te richten ‘saneringsorganisatie’ moet van deze instellingen taken overnemen wanneer er bij corporaties in nood wordt ingegrepen.

Minister Blok schrijft de Kamer dat het kabinet binnenkort reageert op de conclusies en aanbevelingen van de commissie.

Lees hier meer over de Kamerbrief en het onderzoek.