Gepubliceerd op:

Naar aanleiding van de motie Smeulders en Van Eijs (32847, nr. 413) heeft het ministerie van BZK RIGO gevraagd te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze in de prestatieafspraken aandacht is besteed aan (verschillende vormen van) toegankelijk wonen voor kwetsbare groepen en mensen met een beperking.

Een inhoudsanalyse van de prestatieovereenkomsten geldig in 2020 laat zien dat in de grote meerderheid van de prestatieovereenkomsten aandacht wordt besteed aan toegankelijk wonen van kwetsbare groepen en/of mensen met een beperking. Van de 302 gemeenten in dit onderzoek heeft 97% in de prestatieovereenkomsten afspraken gemaakt op het thema toegankelijk wonen voor kwetsbare groepen en mensen met een beperking. Deze afspraken hebben betrekking op 82% van de totale voorraad aan corporatiewoningen in Nederland.

In de geanalyseerde prestatieovereenkomsten gaat relatief veel aandacht uit naar het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en de daarmee veranderde woonwensen en woonbehoefte van ouderen. Ook wordt het belang van voldoende toegankelijke, levensloopbestendige woningen in veel overeenkomsten onderstreept. Partijen zijn nadrukkelijk met dit onderwerp bezig: door aanpassingen in de bestaande voorraad en door het stellen van toegankelijkheidseisen aan nieuwbouw, door informatievoorziening voor ouderen met een verhuiswens of een aanpassingswens. Daarnaast wordt er veel kennis verzameld en gedeeld tussen partijen op dit onderwerp.

In de geanalyseerde prestatieovereenkomsten gaat relatief veel aandacht uit naar het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en de daarmee veranderde woonwensen en woonbehoefte van ouderen.

Over mensen met een specifieke beperking, waaronder autisme, komt veel minder voor in de prestatieafspraken. In de praktijk gebeurt vaak al veel in de huisvesting voor verschillende kwetsbare groepen, zonder dat het in de prestatieovereenkomsten aan de orde komt. Belangrijk is wel dat partijen bij het maken van prestatieafspraken de verschillende groepen niet over het hoofd zien en weloverwogen een keuze maken om al dan niet prestatieafspraken voor deze groepen op te stellen.

Meer lezen?

Voor verdere informatie over de gebruikte onderzoeksmethode, de verantwoording daarvan, de resultaten van het onderzoek en bijbehorende conclusie en discussie wordt verwezen naar de achterliggende rapportage. De resultaten van dit onderzoek zijn op 15 juni 2020 als bijlage bij Staat van de Woningmarkt 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.