Gepubliceerd op:

De gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties gaan aan de slag met een volkshuisvestingsprogramma en meerjarige prestatieafspraken. Vóór ze dat gaan doen is er echter behoefte aan een gezamenlijk beeld van de opgaven in de sociale huur in Amersfoort.

We beginnen met het op tafel leggen van de inhoudelijke stand van zaken. We gaan in op een aantal thema’s: de nieuwbouwopgave, de bestaande voorraad, ouderen en aandachtsgroepen. De thema’s leefbaarheid en duurzaamheid lopen daar doorheen. Vervolgens benoemen we de wezenlijke beleidsvragen en keuzes die dat oproept. Gaandeweg verkennen we in hoeverre we tot een gedeelde visie kunnen komen. Het kan best dat de partijen het niet overal over eens worden, maar dan wel op basis van dezelfde feiten en zicht op de opgaven.