Gepubliceerd op:

De gemeente Velsen wilde graag voortvarend aan de slag met de uitkomsten van het regionaal onderzoek Wonen met Zorg dat RIGO eerder uitvoerde. De mogelijkheden om (langer en vaker) zelfstandig te wonen betreffen de (bestaande) woningen, woonomgeving en voorzieningen. De gemeente wilde de opgaven zoveel mogelijk wijkspecifiek uitwerken omdat enerzijds de bevolkingsgroepen, (professionele) organisaties en gebouwde omgeving per wijk verschillen, en anderzijds omdat de problematiek veelal een integraal karakter heeft, waarbij meerdere domeinen en partijen samen moeten werken om resultaten te boeken.

De uitwerking vraagt om politieke richting en keuzes ten aanzien van beschermd wonen, woon-zorgarrangementen, basisvoorzieningen. RIGO begeleide de gemeente bij bepalen van de wijkspecifieke opgaven. Resultaat daarvan zijn aanbevelingen voor beleidskeuzes, welke vervolgens (als ‘ingrediënten’) in de Woonvisie en andere beleidsproducten kunnen worden overgenomen. Punt van discussie bij deze ingrediënten is veelal welke rol of taak de gemeente kiest in de wijkgerichte benadering. Middels een aantal scenario’s met betrekking tot de mate van overheidsparticipatie is inzicht geboden in een aanbevelenswaardige keuze voor de rol en aanpak van de gemeente.