Gepubliceerd op:

De aanleiding van de onderzoeksvraag vanuit BZK is de strategie voor de middellange termijn, waarbij (nieuwe) beleidsthema’s voor een volgend kabinet worden gesignaleerd. Het traject bestaat uit meerdere onderdelen, zoals een omgevingsscan, een kwantitatieve analyse woningmarkt o.b.v. WoON2018, gesprekken (intern en extern), een momentopname van de bestuurlijk-juridische omgeving van het woonbeleid, etc. Het startpunt is de door BZK gehanteerde beleidsdriehoek;

  • Betaalbaarheid
  • Toegankelijkheid
  • Kwaliteit

RIGO heeft een rapportage gemaakt waar de volgende aspecten aan de orde komen. (de rapportage is voor intern gebruik BZK)

  • Een indeling naar verantwoordelijkheid van BZK/Woningmarkt en andere partijen, zoals volgens de bestuurslagen Rijk/Europa; provincie; gemeenten; overige (corporaties/bedrijfsleven), of andere departementen. Hierbij zijn de gekozen beleidsthema’s leidend.
  • Welke juridische instrumenten hebben Rijk, provincies en gemeenten tot hun beschikking. Dat kan ook een afgeleide bevoegdheid zijn (prestatieafspraken is vastgelegd in landelijke wetgeving; maar afgeleid zijn het vooral gemeenten die daar wat mee doen)
  • Per thema wordt een schets gemaakt bij welke partij de belangrijkste verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.
  • Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen directe uitvoeringsbevoegdheid en systeem- of stelselverantwoordelijkheid.