Gepubliceerd op:

Verkenning van de relatie tussen buurtparticpatie en (de ontwikkeling van de) leefbaarheid. Is er een gunstige invloed? Wie participeren veel en wie juist minder? Welke omstandigheden zijn erop van invloed? Wat zijn aangrijpingspunten voor beleid?RIGO voerde een analyse uit van het WoonOnderzoek Nederland en in het bijzonder de module Sociaal-Fysiek gecombineerd met informatie uit de Leefbaarometer. Het onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen de mate waarin er geparticipeerd wordt in een buurt en de ontwikkeling van de leefbaarheid. Die relatie is er echter alleen in de wijken die qua leefbaarheid een middenpositie innemen. Verder worden de omstandigheden in kaart gebracht die bijdragen aan vormen van participatie en worden groepen bewoners geidentificeerd die veel of juist weinig geneigd zijn tot participeren in hun buurt. Tot slot worden op basis van de bevindingen concrete aanknopingspunten voor beleid aangegeven.