Gepubliceerd op:

De grootste opgaven in de woningmarkt zijn de betaalbaarheid (in huur en koop), de beschikbaarheid (in alle segmenten) en de kwaliteit (energietransitie, leefbaarheid). Daar is iedereen het wel over eens. Minder op de voorgrond spelen echter allerlei andere opgaven. Opgaven die misschien niet veel aandacht hebben gekregen, ook niet in de afgelopen verkiezingsdebatten, maar uit volkshuisvestelijk oogpunt een grote impact (zullen) hebben. Peter van Os zet zeven van deze ‘olifanten in de kamer’ op een rij, waaronder de veroudering van de corporatievoorraad, een eigendomsneutraal woonbeleid dat nog niet in zicht is, en de soms gebrekkige onderlinge solidariteit tussen regio’s en tussen corporaties.