Gepubliceerd op:

In het huidige economische getij wordt steeds scherper gelet op zowel doelmatigheid als doeltreffendheid van activiteiten. In het sociale domein vereist dit ideaal gesproken een integrale afweging van kosten en baten, voor de gehele maatschappij, uitgesplitst naar alle belanghebbenden aan de kosten- en aan de batenkant. Handicap bij een dergelijke maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) is dat vaak weinig bekend is over de effecten van maatregelen. Desondanks is het MKBA gedachtegoed bij uitstek geschikt om maatregelen onderling te vergelijken en te monitoren. Hiertoe heeft RIGO een aanpak ontwikkeld, waarmee antwoord kan worden verkregen op drie essentiële vragen:

1. In hoeverre past de maatregel bij het beoogde doel?

2. In hoeverre bereikt het de beoogde doelgroep?

3. Staan de kosten in verhouding tot de baten?

Het ontwikkelde systeem is succesvol ingezet bij een woningcorporatie en een welzijnsorganisatie.

Bij de corporatie wordt het systeem gebruikt om vooraf inzichtelijk te maken wat de effecten van activiteiten in de wijk zijn en in welke orde van grootte deze liggen. Op basis hiervan wordt een keuze gemaakt of de kosten van een  activiteit de beoogde effecten ‘waard’ zijn. De welzijnsorganisatie zet het systeem in om na te gaan of, door vrijwilligers georganiseerde, initiatieven de beoogde doelen bereiken en of hun gemeenschappelijke ruimte hiervoor moet worden ingezet.