Gepubliceerd op:

Met als doel zoveel mogelijk Eemnessers een passende woning te bieden willen de gemeente, de Alliantie en de huurdersorganisatie de doorstroming in Eemnes bevorderen. In 2022 is daarom een pilot doorstroommaatregelen gestart, bestaande uit vier maatregelen: Van Groot Naar Beter, inzet van een wooncoach, verhuiskostenvergoeding en woonlastengewenning.

RIGO monitorde en evalueerde de pilot. We zagen dat 8 van de 55 verhuizingen in Eemnes in 2022 te relateren zijn aan het doorstroompakket. Dat is substantieel. Daartegenover staan (indicatief) kosten van ca. € 15.000 in 2022, gemiddeld een kleine € 2.000 per verhuizing. Als we dat afzetten tegen de directe en indirecte winst – passender wonen voor ouderen, besparing op WMO-kosten, extra verhuizingen ‘erachter’ – die bovendien minder nieuwbouw van grote woningen nodig maken – durven we te stellen dat dat de kosten waard is.

Daarom is ons advies om door te gaan met het pakket doorstroommaatregelen. En met het oog op hopelijk nog meer doorstroming doen we deze specifieke aanbevelingen:

  • Houd vooralsnog het gehele pakket intact. De ervaring is dat voor de meeste huishoudens ‘het hele plaatje moet kloppen’ voor ze de stap wagen te verhuizen.
  • Blijf online en offline reclame maken voor de regelingen. Communicatie via verschillende kanalen, mond-op-mondreclame en het laten zien van successen is en blijft van belang.
  • Overweeg de leeftijdsgrens voor de wooncoach verder te verlagen of te laten vervallen. De leeftijdsgrens is gaandeweg verlaagd naar 55-plus, maar wellicht zijn er jongere (al dan niet kwetsbare en digitaal beperkte) huurders die net zo goed hulp nodig hebben bij het zoeken naar een beter passende woning.
  • Verken hoe de ‘niet-doelgroep’ ook gestimuleerd kan worden. De ‘potentie’ aan ruim wonende (seniore) huishoudens in de koopsector is minstens zo groot als in de huursector en deze wordt alleen maar groter. Het is het verkennen waard welke regelingen in koop, middensegment en vrijesectorhuur mogelijk zijn. Te denken valt aan ook hier een wooncoach, verhuispremie, of afspraken met ontwikkelaars over voorrang voor doorstromers in de nieuwbouw.

Op basis van de uitkomsten maken de partijen een aanpak voor het vervolg, inclusief het verder promoten van het pakket onder bewoners.