Gepubliceerd op:

De regio heeft met subsidie van de provincie budget beschikbaar gesteld voor het stimuleren van verhuizingen van senioren naar levensloopbestendige woningen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. RIGO vervulde de rol van projectleider om samen met de gemeenten, de corporaties en huurders vorm te geven aan een versterking van het instrumentarium. Hoe kunnen we senioren verleiden om te verhuizen?

We bouwden daarbij voort op wat er al in de regio gebeurde. Als eerste brachten we in kaart wat gemeenten en corporaties al ondernamen om de doorstroming te bevorderen. Vragen die hierbij centraal stonden: Hoe kunnen we de lokale aanpak versterken? Wat kunnen we beter regionaal oppakken? Daarover zijn we met partijen in gesprek gegaan.

Een van de resultaten is een regionale voorrangsregeling voor senioren uit Zaanstreek-Waterland met een verhuiswens. Vanaf juni dit jaar kunnen zij met voorrang in aanmerking komen voor een gelijkvloerse sociale huurwoning. Ze nemen daarbij hun oude huurprijs mee en krijgen een verhuissubsidie van €1.000. Acht woningcorporaties in de regio stellen daar 150 speciaal geselecteerde en goed gespreide woningen voor beschikbaar. Om aan de gedifferentieerde vraag van ouderen tegemoet te komen, zijn het zowel woningen in seniorencomplexen als in ‘gewone’ complexen. Het gaat om een proef met een duur van één jaar. De intentie is om bij succes de samenwerking te verlengen.

Ook is er hard gewerkt aan een online en offline brochure met een overzicht van seniorenwoningen. De versie van de Gemeente Zaanstad is hier te raadplegen. De andere gemeenten in de regio zijn voornemens het Zaanse voorbeeld te volgen.