Gepubliceerd op:

De regio heeft met subsidie van de provincie budget beschikbaar gesteld voor het stimuleren van verhuizingen van senioren naar levensloopbestendige woningen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. RIGO vervult de rol van projectleider om samen met de gemeenten en de corporaties vorm te geven aan een versterking van het instrumentarium. Hoe kunnen we senioren verleiden om te verhuizen?

We bouwen daarbij voort op wat er al in de regio gebeurt. Als eerste brengen we in kaart wat gemeenten en corporaties op dit moment al ondernemen om de doorstroming te bevorderen. Hoe kunnen we de lokale aanpak versterken? Wat kunnen we beter regionaal oppakken? Daarover gaan we met partijen in gesprek.