Gepubliceerd op:

Een fijne woning is een van de belangrijkste uitgangspunten voor een prettig leven. Naast de beschikbaarheid en de betaalbaarheid, gaat dit ook over de kwaliteit van woningen. Aan de hand van deze drie centrale thema’s voert de Rekenkamercommissie Dordrecht een meerjarenonderzoek uit naar het woonbeleid van de gemeente Dordrecht. RIGO voerde het rekenkameronderzoek uit naar het beleid voor de verduurzaming van woningen.

In het Klimaatakkoord zijn stevige verduurzamingsopgaven vastgelegd voor onder andere woningen, zoals het isoleren en aardgasvrij maken van woningen. Om de gestelde klimaatdoelen te behalen wordt van diverse partijen gevraagd inzet te leveren en waar nodig samen te werken. De gemeente is één van deze partijen.

Op basis van het rekenkameronderzoek heeft RIGO de onder andere de volgende conclusies getrokken:

  • De vertaling naar lokale korte termijn en middellange termijn doelstellingen later te wensen over.
  • De doelen uit het facetbeleid (opgave duurzame stad) komen niet tot nauwelijks terug in het sectorbeleid (cluster Stad).
  • Eigenaar bewoners weten nog niet altijd de juiste weg te vinden naar de subsidieregelingen van de gemeente Dordrecht.
  • In de huidige prestatieafspraken is het thema verduurzaming van woningen onderbelicht.
  • De kaderstellende rol van de raad verdient meer aandacht. Uit het onderzoek is gebleken dat de raad haar kaderstellende rol slechts beperkt vervuld.
  • De raad geeft niet concreet aangeeft hoe (wie, wat, waar, wanneer) zij geïnformeerd willen worden.

Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen heeft de raad van de gemeente Dordrecht het college verzocht de aanbevelingen uit het rapport op te volgen.