Gepubliceerd op:

Voor onderbouwde investeringsbeslissingen op de woningmarkt is consistente informatie een noodzakelijke voorwaarde. Wat beslist wordt op lokaal niveau heeft immers weerslag op gemeentelijk en regionaal niveau. En vice versa.

Recent leverde RIGO aan de gemeente West Betuwe voor zesentwintig kernen een huishoudensprognose met daaraan gekoppeld een woningbehoefte, die naadloos past binnen de gemeentelijke en regionale prognose en woningbehoefte. Een matroesjka-aanpak dus.

Voor de regio Rivierenland, de gemeente West Betuwe en de kernen daarbinnen is de woningbehoefte kwantitatief en kwalitatief geraamd. Hierbij is naast de bekende kwalitatieve behoeftes aan huur-koop, eengezins-meergezins en dergelijke, extra aandacht besteed aan thema’s als wonen & zorg, duurzaamheid, buitenlandse vestiging (arbeidsmigratie) en dergelijke.

Het belang van scenario’s

Bij de ramingen is gebruikgemaakt van drie economische scenario’s over de inkomensontwikkeling. De invloed van de scenario’s is groot in de regio Rivierenland door zijn specifieke opbouw van de woningvoorraad en de samenstelling van de huishoudens. Er zijn veel ouderen met een AOW en aanvullend pensioen en er zijn jongeren die met hun inkomens niet de koopmarkt kunnen betreden.

Het onderzoek toont het belang van scenario’s bij beslissingen van bestuur, bedrijf en burger. Elk scenario is per definitie even waar. Strategische beslissingen vragen om een verbrede blik. Het is echter geen eenvoudige zaak om op basis van deze informatie een verstandige beslissing te maken, zo realiseert RIGO zich terdege. Kennisoverdracht over het hoe en waarom van de cijfers is van belang.