Gepubliceerd op:

Om meer aanbod te creëren richt Ymere zich in de eerste plaats op het bouwen van nieuwe woningen. Daarnaast willen zij ook zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van de bestaande woningen door te stimuleren dat huurders passend wonen. Gericht doorstroming stimuleren is één van de instrumenten om dit doel te bereiken. Daarvoor zet Ymere verschillende instrumenten in, variërend van ‘Van Groot naar Beter’, het jongerencontract, tot het bieden van voorrang aan sociale huurders in de vrije sector. RIGO verkende wat concreet de bijdrage van deze instrumenten is aan de doorstroming en aan de Strategische ambities van Ymere – en of de resultaten ervan opwegen tegen de benodigde inzet in tijd en geld.

Ook bekeken we de doorstroominstrumenten in breder perspectief. De effectiviteit wordt namelijk mede bepaald door de bredere demografische en economische ontwikkelingen en de systemen (rijksbeleid, woonruimteverdeling) waarbinnen Ymere de instrumenten inzet. Zo zien we dat door de vergrijzing het aantal verhuizingen de komende jaren waarschijnlijk zal dalen – senioren zijn immers honkvaster. De instrumenten werken dus deels ‘tegen de stroom in’. Met die inzichten en uitkomsten hebben we de doorstroominstrumenten kritisch tegen het licht gehouden, zodat Ymere ze gerichter kan gaan inzetten.