Gepubliceerd op:

Aanleiding tot het onderzoek en advies is het besluit van Vestia om – vanwege haar wankele financiële positie – een groot deel van haar portefeuille naar het niet-DAEB deel van haar woningvoorraad over te hevelen met de intentie om deze voorraad te verkopen of commercieel te verhuren. Dit scheidingsvoorstel DAEB – niet-DAEB betreft ook haar portefeuille in de regio Haaglanden. Snel werd duidelijk dat ook andere corporaties in Haaglanden grote delen van de voorraad in het niet-DAEB-segment hebben ondergebracht.

De scheidingsvoorstellen hebben grote consequenties voor de sociale huurvoorraad: een aanzienlijke afname die tevens ongelijk verdeeld is over Haaglanden. De bestuurders in Haaglanden (de bestuurlijke tafel Wonen) willen echter (blijven) vasthouden aan het principe van een ongedeelde regio; de kwestie vraagt daarom de inzet van alle betrokken gemeenten en corporaties. Om die reden hebben de bestuurders het voornemen geuit om oplossingen te ontwikkelen in nauwe samenspraak met en met medewerking van alle gemeenten en corporaties in Haaglanden.

Een issueteam bestaande uit 5 gemeentelijke beleidsmedewerkers geeft leiding aan dit proces. RIGO is als extern onderzoeker en adviseur bij het issueteam betrokken.

Het proces is in drie fasen geknipt. De eerste fase betreft 1) een inventarisatie van alle gegevens die inzicht geven in de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad conform de meerjarenbegrotingen en aanvullende beleidsvoornemens van de corporaties, 2) een vergelijking van deze beleidseffecten met gemeentelijke ambities die in de regionale woonvisie zijn weergegeven en 3) een beschrijving van mogelijke oplossingsrichtingen om de veronderstelde (toekomstige) tekorten in de sociale huurvoorraad op te heffen. De tweede fase betreft de bespreking van resultaten van de eerste fase in het bestuurlijke circuit. De derde fase betreft een nadere uitwerking van de oplossingsrichtingen die door de besturen in fase 2 vastgesteld zijn. Momenteel is fase 2 afgerond.