Gepubliceerd op:

Het aantal ouderen neemt door de vergrijzing sterk toe. In 2040 zijn er naar schatting 1,6 miljoen tachtigplussers; dat is twee keer zoveel als nu. Wanneer ouderen met (toenemende) beperkingen te maken krijgen, kan een verhuizing wenselijk of noodzakelijk zijn. Een woning die meer veiligheid, comfort en/of gezelligheid biedt, in een omgeving waar zorg en ondersteuning dichtbij zijn, biedt voor een deel van de ouderen een uitkomst.

De Taskforce Wonen en Zorg, die door de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK is opgericht, heeft zich als doel gesteld dat in 2021 alle gemeenten hun opgaven op het gebied van wonen en zorg in kaart hebben gebracht en daarover bindende prestatieafspraken maken met hun partners. Momenteel is echter nog deels onbekend hoe groot het aanbod aan geclusterde woonvormen voor ouderen is.

Monitor geclusterd wonen

In opdracht van de ministeries van VWS en BZK voert RIGO daarom een landelijke inventarisatie uit naar geclusterde woonvormen voor ouderen. Alle gemeenten en corporaties zijn gevraagd mee te werken aan de inventarisatie. Per gemeente wordt in kaart gebracht hoe groot het huidige aanbod is. Het gaat specifiek om ruimtelijk geclusterde wooneenheden (minimaal vijf) waar (overwegend) ouderen zelfstandig wonen mét een fysieke, gezamenlijke ruimte voor ontmoeting. In 2019 heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is te vinden op de website www.monitorgeclusterdwonen.nl (hieronder ingebed). Door de inventarisatie jaarlijks te herhalen wordt de ontwikkeling van het aanbod gemonitord.

Het resultaat van de inventarisatie 2020 zal begin 2021 te zien zijn op de website.