Toenemende vergrijzing

Het aantal ouderen neemt door de vergrijzing sterk toe. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2040 zullen dat er 2,5 miljoen zijn.

Van de huidige 75-plussers woont 92% procent zelfstandig, en onder de 90-plussers woont zelfs nog twee derde zelfstandig. Veel ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning en vertrouwde woonomgeving. Wanneer zij echter met (toenemende) beperkingen te maken krijgen, kan een verhuizing wenselijk of noodzakelijk zijn. Een woning die meer veiligheid, comfort en/of gezelligheid geeft, in een omgeving waar zorg en ondersteuning dichtbij zijn, biedt voor een deel van de ouderen een uitkomst. Er wordt dan ook een grote toename verwacht van de vraag naar (vernieuwende) geclusterde woon(zorg)vormen voor ouderen.

Monitor geclusterd wonen voor ouderen

De actielijn Wonen en Zorg in het programma Langer thuis van de ministeries van VWS en BZK is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften, al dan niet met ondersteuning en/of zorg. Een van de doelen daarbij is dat in iedere gemeente de opgave van wonen en zorg in beeld is.

Hoe groot het aanbod aan geclusterde woon(zorg)vormen voor ouderen momenteel is, is echter grotendeels onbekend. De ministeries van VWS en BZK hebben dan ook aan RIGO gevraagd om met behulp van een landelijke inventarisatie bij o.a. de woningcorporaties en gemeentes inzicht te geven in het aanbod van geclusterde woon(zorg)vormen voor ouderen. Per gemeente wordt in kaart gebracht hoe groot het huidige aanbod aan geclusterde woonvormen voor ouderen is. Door in de toekomst de inventarisatie te herhalen kan de ontwikkeling van het aanbod gemonitord worden.

Help mee!

Kent u geclusterde woonvormen voor ouderen die nog niet op de kaart staan? Deze kunt u in dit Excel-bestand aanvullen en sturen naar woonvormen.ouderen@rigo.nl