In de kamerbrief staat beschreven wat de ministeries van VWS en BZK op korte termijn doen om de urgentie te vergroten en gemeenten, corporaties en zorgaanbieders te ondersteunen in het oppakken van de lokale opgave.

Programma Langer Thuis

De actielijn Wonen en Zorg in het programma Langer thuis van de ministeries van VWS en BZK is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften, al dan niet met ondersteuning en/of zorg. In de kamerbrief over de huisvesting van ouderen spreken de ministeries van BZK en VWS onder andere de volgende ambities uit:

 

  • in 2020 brengen alle gemeenten, samen met partners, de opgave in beeld;
  • in 2021 wordt er in alle gemeenten (prestatie)afspraken wonen en zorg tussen gemeenten, corporaties, zorgaanbieders en andere lokale partijen gemaakt.

Geclusterd wonen voor ouderen op de kaart

Bij het in beeld brengen van de lokale opgaven worden gemeenten ondersteund met data. Zo voert RIGO een landelijke inventarisatie uit naar het aanbod van geclusterde woonvormen voor ouderen, in opdracht van de ministeries van VWS en BZK. Per gemeente wordt in kaart gebracht hoe groot het huidige aanbod aan geclusterde woonvormen voor ouderen is. Momenteel zijn de gegevens van 63% van de gemeenten verwerkt in een online monitor: www.monitorgeclusterdwonen.nl.

De monitor wordt de komende tijd nog verder gevuld en zal fungeren als nulmeting. De komende jaren wordt gevolgd hoe de voorraad geclusterde woonvormen voor ouderen zich ontwikkelt.