Van cijfers naar beleid

U heeft vast het nieuws gezien over het onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’, over de groeiende groep kwetsbare bewoners in corporatiewijken. Of het onderzoek voor BPD waaruit bleek dat er een groot tekort aan eengezinswoningen is/dreigt.

Twee voorbeelden van onderzoeken met heldere conclusies, waar je als corporatie of gemeente wat mee moet. Maar wat? En hoe? Voor ons corporatieteam begint daar de klus. Met behulp van onze ervaring bij verschillende corporaties maken we een plan dat je van analyse naar aanpak brengt, van idee naar strategie en van directietafel naar uitvoering. We helpen je snel op weg met een compact advies, of ontzorgen je het hele proces.

We doen dat op drie niveaus, op verschillende plekken in de Beleidsachtbaan.

  Bij specifiek beleidsadvies

Hoe kun je ervoor zorgen dat jongeren sneller aan de bak komen? Hoe kom je van een routekaart voor verduurzaming tot een routeplanner en hoe krijg je die in een portefeuillestrategie en hoe landt dat in complexplannen? Op welke manieren kun je zorgen voor meer veerkracht in de wijken waar het mis dreigt te gaan? Wat kunnen we – DAEB of niet-DAEB – doen voor middeninkomens? We brengen de opties in beeld, de resultaten die je ervan mag verwachten en hoe het raakt aan aanpalend beleid.

  Op de plekken waar gekozen en verantwoord moet worden

Wat komt eerst? Betaalbaarheid of nieuwbouw? Verduurzaming of wijkvernieuwing? En hoe doe je recht aan die opvatting in een evenwichtige meerjarenbegroting? We helpen je doelen zo expliciet en concreet mogelijk te maken, zodat helder is wat je krijgt voor je keuzes. Dat helpt de interne discussie met directie of RvC, maar ook het gesprek met de huurders, gemeente en collega’s. Zo zorgen we ervoor dat je binnen de financiële en wettelijke kaders eruit haalt wat er volkshuisvestelijk in zit.

  Op stelselniveau

We houden er ook van om de kaders zélf ter discussie te stellen en denkbeeldig aan het stelsel rammelen. Waar komen we met het huidige woonbeleid op uit? Wat zou het opleveren als we het anders organiseren? We geven vorm, inhoud en onderbouwing voor de betere benen-op-tafeldiscussie.

Met tig jaar ervaring als adviseurs in het woonbeleid stellen we onze denk- en doekracht beschikbaar. Dat is de kracht van RIGO: we koppelen kennis aan actie.