Gepubliceerd op:

Het DNA van de wijk in kaart brengen

Vraagstukken rondom herstructurering, buurt- of wijkzorg en burgerparticipatie vragen steeds meer aandacht en leefbaarheid en veiligheid blijven hoog op de agenda staan. Gebiedsgericht werken staat dan ook volop in de belangstelling en steeds meer gemeenten en lokale organisaties zien het belang ervan in. Om goed in te kunnen spelen op de nieuwste ontwikkelingen is lokale kennis nodig, oftewel inzicht in het DNA van wijken en buurten. RIGO helpt gemeenten en corporaties daarbij.

buurt- en wijkprofielen

Dit doen we door feitelijke gegevens over de bewoners, woningen en woonomgeving te combineren met gegevens over de beleving en de persoonlijke situaties van de bewoners. Deze gegevens tezamen leveren een profiel van een wijk of buurt op. Zo’n profiel geeft een goed beeld van hoe de wijk ervoor staat als het gaat om de competenties van bewoners, fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving en de binding met de buurt/wijk. Wij maken deze profielen voor gemeenten en/of corporaties op maat. Afhankelijk van de achterliggende (beleids)vraag bepalen we gezamenlijk de exacte inhoud van een buurt- of wijkprofiel.

In de afgelopen jaren hebben we zulke profielen onder andere gemaakt voor de gemeenten Leeuwarden, Kampen, Assen en Heusden en voor de provincie Zuid-Limburg. Naast complete gemeenten, maken we ook met enige regelmaat profielen voor één specifieke wijk of buurt. Vaak gaat het daarbij om buurten of wijken waarvoor bijzondere aandacht (gewenst) is. Zo hebben we vorig jaar, in het kader van een programmatische buurtaanpak, een buurtprofiel gemaakt voor de Wildeman- en Blomwijckerbuurt in Amsterdam. Met behulp van het buurtprofiel hebben gemeente en corporaties een gezamenlijk uitgangspunt voor de buurt bepaald. Op basis daarvan is vervolgens een gedeelde visie opgesteld en zijn concrete doelen geformuleerd en geprioriteerd.