Het Sociaal Plan

De Woningwet schrijft voor dat corporaties voor sloop- en woningverbeteringsprojecten een reglement opstellen, in afstemming met de gemeente(n) in haar werkgebied. Het ‘sociaal plan’, zoals dit reglement meestal wordt genoemd – regelt de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder. Voor een aantal zaken – zoals de verhuiskostenvergoeding – gelden wettelijke minimumvergoedingen.

De belangen bij het opstellen van een sociaal plan zijn voor zowel huurder (goede afwikkelingen van een ingrijpende gebeurtenis) als verhuurder (voortgang projecten, financieel effect) groot. De beste illustratie hiervan is dat de vertegenwoordigers van deze partijen – Aedes en de Woonbond – er allebei een verschillend ‘modelstatuut’ op na houden. Hoe kom je daar – als je een nieuw sociaal plan wilt opstellen –uit als lokale partijen?

RIGO werd het afgelopen jaar ingehuurd door de Groningse woningcorporatie Wierden en Borgen – een organisatie met woningen van ‘stad’ tot ‘wad’ (waaronder het aardbevingsgebied) – om samen met de vier huurdersorganisaties (ondersteund door de Woonbond) ‘van onderop’ vorm te geven aan een nieuw Sociaal Plan. 7 november j.l. werd het traject afgesloten met de bestuurlijke ondertekening.

Lessen

Welke lessen trokken we met elkaar na een intensieve periode van gesprekken over de inhoud van het nieuwe sociaal plan?

  • Geef de huurder daadwerkelijk een belangrijke positie in projecten, van planvorming tot oplevering (en zelfs daarna). Maak hier heldere afspraken over. En aanvaard met elkaar ook de consequentie van ‘samen’: timmer niet alles dicht in een sociaal plan, maar laat ruimte om er samen iets van te vinden in projecten. Dat betekent óók dat er op project- en zelfs individueel niveau maatwerk mogelijk is.
  • Maak per type ingreep (sloop/nieuwbouw, woningverbetering in bewoonde staat, woningverbetering in onbewoonde staat én onderhoud) met elkaar helder met welke onkosten huurders altijd te maken kunnen hebben en vertaal deze naar redelijke vergoedingen naar rato van de intensiteit van de ingreep.
  • Een sociaal plan kan óók een voor huurders leesbaar stuk zijn.

Het nieuwe Sociaal Plan voor het werkgebied van Wierden en Borgen is hier te lezen.