Gepubliceerd op:

Naar aanleiding van de problemen bij de kinderopvangtoeslag wordt het hele toeslagenstelsel herzien. Ook de huurtoeslag wordt onder de loep genomen. In 2020 verkent het ministerie van BZK samen met andere departementen en stakeholders op welke manieren de betaalbaarheid van het wonen in brede zin kan worden vormgegeven: wat zijn de kansrijke aanpassingen op korte termijn en bij welke langetermijnvisies op de woningmarkt past dat? RIGO ondersteunt het ministerie bij deze verkenningen.