Gepubliceerd op:

Middels een viertal woondebatten brengt de gemeente Purmerend in beeld waar behoefte aan is en waar kansen liggen op het gebied van wonen. Centrale vraag in elk debat is: Hoe willen Purmerenders wonen? De uitkomsten van de woondebatten vormt inspiratie voor bestuurders en raadsleden, om te komen tot oplossingen voor onderwerpen die tijdens de debatten aan de orde zijn geweest.

Voorafgaand aan een slotdebat van deze cyclus is het Kenniscafé Wonen georganiseerd voor raadsleden, professionals, huurdersverenigingen en andere geïnteresseerde Purmerenders. In dit kenniscafé  is dieper ingegaan op de wijzigende wet- en regelgeving die van invloed is op de woonopgaven in de gemeente en ontwikkelingen op de regionale woningmarkt. RIGO verzorgde de inleidende presentatie, waarin de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving (beknopt) de revue passeerden, en was beschikbaar voor vragen tijdens het vervolg van de bijeenkomst.

Aan de orde kwam het werkgebied van de corporaties (taakafbakening Woningwet 2015), de samenwerking tussen gemeente en corporaties (van woonvisie naar prestatieafspraken) en de afbakening van de woningmarktregio (en het werkgebied van de corporaties). Relevante onderwerpen als de Huisvestingswet 2014, de wijziging van het Woningwaarderingsstelsel en de passendheidstoets zijn ook kort aangestipt.