Gepubliceerd op:

De Directie gezond en veilig werken van het Ministerie van SZW heeft besloten tot kennisintensivering op het gebied van arbeids- en procesongevallen. Deze kennis wordt ontwikkeld en geborgd bij het RIVM. Het RIVM vroeg hierbij RIGO om ondersteuning op het gebied van

  • het ontwikkkelen van indicatoren van de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie op basis trendanalyses van ongevalsscenario’s (met daarin achterliggende oorzaken), de eigenschappen van de slachtoffers alsmede de blootstelling aan risicovolle situatie in Nederland.
  • Haalbaarheidstudie vermarkten ORCA risicomodel
  • Ontwikkeling en onderhoud kennisnetwerk arbeids- en procesveiligheid op nationaal en EU niveau
  • Aanpassing datastructuur Storybuilder
  • Terugdringing van de arbeidsongevallen bij de top 5000 bedrijven door bewustmaking van ongevalsrisico’s en de toepassing van ongevals/risicoanalyse methodieken waarmee onderliggende oorzaken kunnen worden opgespoord en effectieve interventies kunnen worden ontwikkeld.