Gepubliceerd op:

Groei, doorstroming en prettige buurten

Het woningbehoefte-onderzoek laat zien dat er in Krimpen tot 2030 ruimte is voor groei met ca. 550 woningen. Uit de bewonersenquête werd duidelijk dat veel jongeren graag in Krimpen willen blijven wonen, maar dat dat hen niet lukt. Ook meldden veel senioren dat ze best willen doorstromen, mits het aanbod aantrekkelijk is: betaalbaar en niet te klein. Om die reden zet Krimpen in op nieuwbouw met voor elk wat wils, maar vooral gericht op doorstroming. Dat betekent veel levensloopbestendige woningen, waardoor eengezinswoningen vrijkomen. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor starters om hun eerste woning te kopen met behulp van een Starterslening verruimd.

Een ander speerpunt is het zorgen voor prettige en veilige buurten. Inzet is een gezamenlijke, sluitende aanpak. Die is zoveel mogelijk gericht op voorkomen van problemen, maar optreden waar het moet.

Inbreng van veel Krimpenaren

Om de lokale behoefte en de belangrijkste opgaven goed in beeld te krijgen is de woonvisie tot stand gekomen met veel inbreng van de bewoners. Gestart is met een uitgebreide bewonersenquête, met een aparte vragenlijst voor thuiswonende jongeren. De uitkomsten hiervan zijn op een bewonersavond en stakeholdersbijeenkomst besproken en geduid. Uit de gesprekken kwamen niet alleen de concrete woningbehoefte van bewoners, maar bleek ook de wens om Krimpen een bruisender centrum te geven, en soms ook zorgen om de identiteit van Krimpen.

Aan de slag!

De woonvisie is aangenomen met algemene stemmen. De concrete afspraken die uit de woonvisie voortvloeien zijn vastgelegd in een bijbehorend uitvoeringsprogramma, dat periodiek wordt geactualiseerd. Het echte werk kan nu beginnen.