Gepubliceerd op:

Met de module ‘Sociaal-Fysiek’ van het WoonOnderzoek Nederland (WoON) van VROM is op detailniveau informatie beschikbaar gemaakt over kenmerken van buurten en straten en hoe de bewoners die ervaren. Het onderzoek maakt gebruik van de oordelen van bewoners, de observaties van getrainde inspecteurs die de situatie in de omgeving van de woningen van de respondenten hebben beoordeeld en registraties die inzicht geven in de omgevingscondities (kenmerken van de bevolking, woningvoorraad, enzovoort) in de straten en buurten waar de respondenten wonen.

De relaties zijn onderzocht op een zevental thema’s:

1 Dichtheid van de woonbebouwing;
2 Woningdifferentiatie;
3 Bevolkingssamenstelling;
4 Vervuiling, vernieling en onderhoud;
5 Fysieke veiligheid;
6 Geluid;
7 Sociale veiligheid.

De behandeling van de thema’s is niet uitputtend maar vooral verkennend. Daarbij is evenwel een groot aantal – vaak zeer specifieke en concrete – relaties vastgesteld die opmerkelijke inzichten bieden in ‘hoe het werkt’ in de beleving van mensen en welke aspecten er meer en minder toe doen op het vlak van de leefbaarheid van buurt en straat en het woongedrag.

In het kader van dit project is met de nieuwe gegevens ook de straattypologie die eerder al door RIGO voor VROM was ontwikkeld, aangescherpt.