Gepubliceerd op:

Voor een gemeente kunnen de omzetting en splitsing van woningen (wijzigingen in de woningvoorraad) zowel een kans als een bedreiging zijn. Enerzijds worden kleinere betaalbare woningen toegevoegd. Anderzijds kan het ook ten koste gaan van een ander schaars segment op de woningmarkt. Daarnaast kan het delen of verkameren van woningen negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid in een buurt. Denk aan de intensivering van het gebruik van woningen, hogere parkeerdruk van auto’s en fietsen, meer aangeboden huisvuil, geluidsoverlast of een verhoogde kans op botsende leefstijlen.

Gelukkig biedt de Huisvestingswet 2014 gemeenten de mogelijkheid om, via een in de huisvestingsverordening uitgewerkte vergunningplicht, te sturen op wijzigingen in de woonruimtevoorraad. Dit alles is gericht op het tegengaan van schaarste. In opdracht van gemeenten maken we regelmatig analyses van de schaarste op de woningmarkt ter onderbouwing van een Huisvestingsverordening.

Leefbaarheidstoets

Daarnaast biedt de Huisvestingswet de mogelijkheid om naast schaarste ook leefbaarheidsaspecten mee te wegen bij het al dan niet verlenen van een vergunning. RIGO ondersteunde recent de gemeente Haarlem en Den Haag bij het vraagstuk óf en hoe de gemeenten leefbaarheidsfactoren kunnen opnemen in de afweging om een vergunning al dan niet te verlenen.

Hoe gaan wij te werk?

Voor dit laatste bestaat geen vast recept. Wel werken we met vaste ingrediënten. Een eerste stap is het identificeren van gebieden waar de leefbaarheid kwetsbaar is. We brengen daarbij de relatie tussen wijzigingen in de woningvoorraad en leefbaarheid in beeld. De lokale parkeerdruk, meldingen van overlast (buren en openbare ruimte), leefbaarheidsmonitors en de zorgen van bewoners spelen hierin een rol. Dit alles maakt het mogelijk om te bepalen of het optuigen van een vergunningstelsel met leefbaarheidscomponent al dan niet proportioneel is.

Ten slotte adviseren we gemeenten bij de operationalisatie van het beleid. We helpen bij de inrichting van de leefbaarheidstoets, door uit te zoeken welke criteria bruikbaar zijn in een leefbaarheidstoets en welke data hiervoor beschikbaar zijn.